S_6660436373514
S_6660506928240
S_6660700066929
S_6660700134121
S_6660797711392
spd9819
spd9820
spd9821
spd9822
spd9823
spd9824
spd9825
spd9826
spd9827
spd9828
spd9829
spd9830
spd9831
spd9832
spd9833
spd9834
spd9835
spd9836
spd9837
spd9838
spd9839
spd9840
spd9841
spd9842
spd9843
spd9844
spd9845
spd9846
spd9847
spd9848
spd9849
spd9850
spd9851
spd9852
spd9853
spd9854
spd9855
spd9856
spd9857
spd9858
spd9859
spd9860
spd9861
spd9862
spd9863
spd9864
spd9865
spd9866
spd9867
spd9868
spd9869
spd9870
spd9871
spd9872
spd9873
spd9874
spd9875
spd9876
spd9877
spd9878
spd9879
spd9880
spd9881
spd9882
spd9883
spd9884
spd9885
spd9886
spd9887
spd9888
spd9889
spd9890
spd9891
spd9892
spd9893
spd9894
spd9895
spd9896
spd9897
spd9898
spd9899
spd9900
spd9901
spd9902
spd9903
spd9904
spd9905
spd9906
spd9907
spd9908
spd9909
spd9910
spd9911
spd9912
spd9913
spd9914
spd9915
spd9916
spd9917
spd9918
spd9919
spd9920
spd9921
spd9922
spd9923
spd9924
spd9925
spd9926
spd9927
spd9928
spd9929
spd9930
spd9931
spd9932
spd9933
spd9934
spd9935
spd9936
spd9937
spd9938
spd9939
spd9940
spd9941
spd9942
spd9943
spd9944
spd9945
spd9946
spd9947
spd9948
spd9949
spd9950
spd9951
spd9952
spd9953
spd9954
spd9955
spd9956
spd9957
spd9958
spd9959
spd9960
spd9961
spd9962
spd9963
spd9964
spd9965
spd9966
spd9967
spd9968
spd9969
spd9970
spd9971
spd9972
spd9973
spd9974
spd9975
spd9976
spd9977
spd9978
spd9979
spd9980
spd9981
spd9982
spd9983
spd9984
spd9985
spd9986
spd9987
spd9988
spd9989
spd9990
spd9991
spd9992
spd9993
spd9994
spd9995
spd9996
spd9997
spd9998
spd9999

世總 Facebook 粉絲團

第 23 屆總會長

 

23 總會長

林見松 總會長
世總第23屆

Thursday the 21st . Powered by PointLink joomla extensions .
Copyright 2012

©

關於世總

世界台灣商會聯合總會於1994年9月在台北成立,由各國台商聯合組成, 目前是全世界最大的台商聯誼組織. 下轄全球六大洲總會. 目前共有 188 個地區商會已經成立.
世界台灣商會聯合總會成立宗旨在促進海外台商企業發展, 會員交流, 提昇台商社會地位.

 

友善連結:
                  

|

 Copyright © 1995-2013.  世界台灣商會聯合總會 (WTCC). 版權所有.
網站由 TUKAGO 設計.